De hoogte van de AWBZ-bijdrage

Luc ten BokumAlgemeen

Bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis is de verpleegde/verzorgde een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van de omvang van het box 3-vermogen. Voor de hoogte van de eigen bijdrage is het inkomen en het vermogen in het peiljaar bepalend. Onder inkomen wordt verstaan: het verzamelinkomen over het peiljaar, minus de te betalen belasting en vermeerderd met 8% van de grondslag sparen en beleggen van het peiljaar. In geval van een huwelijk wordt het gezamenlijk verzamelinkomen gehanteerd. Als peiljaar wordt in principe genomen het jaar dat twee jaar voor het lopende jaar ligt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt dus af van het verzamelinkomen en van het box 3-vermogen.

Schenken

Door tijdens leven een gedeelte van het vermogen over te dragen aan bijvoorbeeld de kinderen, wordt het box 3-vermogen verlaagd. Schenken kan natuurlijk in contanten, maar het is ook mogelijk om te ‘schenken op papier’. Hierdoor krijgen de kinderen een vordering op papier, die pas opeisbaar is op een door de schenker te bepalen tijdstip, meestal zijn overlijden.

Omzetten spaargeld in groene beleggingen
Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld groene beleggingen tot een maximum van circa € 56.000 per persoon. Door omzetting van spaargeld in groene beleggingen, kan dus de het box 3-vermogen worden
verlaagd.