Werking tijdelijke overgangsregeling gepensioneerden

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Vanaf 2016-2017 worden pensioeninkomsten en uitkeringen in Nederland belast als de jaarlijkse uitkeringen meer bedragen dan € 15.000. Om te voorkomen dat deze inkomsten in Nederland gelijk weer volledig worden belast bestaat er in Nederland een tijdelijke overgangsregeling. Op basis van deze tijdelijke overgangsregeling worden de pensioen- en lijfrente inkomsten, welke op grond van het nieuwe verdrag in Nederland worden belast en welke op grond van het oude verdrag nu in Duitsland zijn belast, de eerste zes kalenderjaren volgend op het jaar van inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag, in Nederland tegen een aangepast belastingtarief belast. Zie onderstaande schema.

2016 10%
2017 10%
2018 15%
2019 20%
2020 25%
2021 30%

In 2022 worden in de inkomsten normaal belast tegen de dan geldende tarieven.

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe overgangsregeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • U woont sinds 12 april 2012 onafgebroken in Duitsland;
  • U ontvangt een pensioen of lijfrente uit Nederland;
  • U betaalt onder het oude belastingverdrag over deze inkomsten in Duitsland belasting;
  • U ontvangt uit Nederland meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen;
  • Uw pensioen of lijfrente is vóór 1 januari 2016 ingegaan.

Vermindering

Eerst moet worden gekeken naar de verhouding van de inkomsten welke op grond van het nieuwe Verdrag in Nederland worden belast en op grond van het oude Verdrag in Duitsland waren belast ten opzichte van de totale inkomsten. De berekende inkomstenbelasting over de totale inkomsten wordt vervolgens op basis van de verhouding tussen de inkomsten aan de betreffende inkomsten toegerekend. De vermindering bedraagt dan het verschil tussen de toegerekende inkomstenbelasting en de berekende inkomstenbelasting over de desbetreffende inkomsten met toepassing van hiervoor vermelde tarieven.

Voorbeeld

Belastingplichtige is ouder dan 65 jaar, woont in Duitsland en ontvangt naast zijn AOW van € 13.500 nog € 30.000 aan particulier ouderdomspensioen. Op grond van het oude belastingverdrag wordt het ouderdomspensioen in Duitsland belast, de AOW wordt in Nederland belast. Als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag worden de gehele inkomsten van 2017 in Nederland belast. De berekening van de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting met toepassing van de nieuwe overgangsregeling is als volgt:

Totaal inkomen uit werk en woning € 43.500

Berekende inkomstenbelasting € 7.315

Verhouding ouderdomspensioen tot totaal inkomen 69%

(€ 30.000 / € 43.500)

 

Evenredig deel inkomstenbelasting op ouderdomspensioen € 5.047

(69% * € 7.315)

 

Maximaal verschuldigd op basis van tijdelijke overgangsregeling 10% * € 30.000 is € 3.000

Vermindering (€ 5.047 – € 3.000) € 2.047.

Totaal in Nederland verschuldigd (€ 7.315 – € 2.047) € 5.268.

Op grond van de nieuwe overgangsregeling bedraagt de vermindering van de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting € 2.047. De volgende jaren zal de vermindering steeds lager worden. Onder het oude Verdrag was deze belastingplichtige in totaal ongeveer € 350 aan belasting verschuldigd.

Mochten u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan verneem ik deze graag.